Погода
Погода у Волочиську

вологість:

тиск:

вітер:

Положення про виконавчий апарат Волочиської районної ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 19. 01. 2015 року № ____

м. Волочиськ

Про затвердження Положення  

про виконавчий апарат
Волочиської районної ради
       
          З метою поліпшення організаційних засад функціонування виконавчого апарату Волочиської  районної ради, керуючись пунктом 10, частини 6, частиною 7 статті 55, статтею 58 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Положення про виконавчий апарат  Волочиської районної  ради (додається).

2.Розпорядження голови ради від 21.08.2006 року № 49 «Про затвердження Положення про виконавчий апарат Волочиської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на керуючого справами ради Трачук О.П.

Заступник голови ради                                                   ПАЗЮК С.М.

 

                                                                                                                   

              ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної ради

№ ______ 19.01.2015р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про виконавчий апарат
Волочиської районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконавчий апарат Волочиської районної ради (далі виконавчий аппарат ради) керується у своїй діяльності Конституцією, законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Хмельницької обласної ради та Волочиської  районної ради, Регламентом роботи ради, розпорядженнями голови районної ради та його заступника, а також цим Положенням, яке затверджується головою ради.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади.

 3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради. До складу апарату входять заступник голови ради, керуючий справами, відділи: організаційний, загальний та юридичний.

 4. Виконавчий апарат ради  утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання відповідно до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  встановлюються радою за поданням її голови.

 5.Штатний розпис виконавчого апарату ради  та чисельність працівників виконавчого апарату ради  затверджується в установленому порядку головою ради.

6. Посадові особи виконавчого апарату  ради один раз на 4 роки підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат ради  продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату ради, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

8. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ.

1.Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

2.Підготовка з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради, районної державної адміністрації проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради.

3.Забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради в процесі розробки та розгляду проектів рішень.

4.Організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій.

5.Надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у виконанні планів роботи, доопрацюванні проектів рішень.

6.Організація підготовки та проведення сесій ради, засідань президії, постійних та інших комісій.

7.Забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються  радою.

8.Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення.

9.Організація навчання депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

10. Сприяння реалізації, відповідно до діючого законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результатів всеукраїнських і місцевих референдумів.

11. Підготовка матеріалів, пов'язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою району, ведення бази даних з цих питань.

12. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району, надання їм методично-консультативної  допомоги.

13. Організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій.

14. Організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів депутатів ради та додержанням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в актах ради, а також даних на її засіданнях постійним комісіям.

15. Підготовка і проведення в раді нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів.

16. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

17. Створення і забезпечення функціонування комп'ютеризованої інформаційної системи колективного користування для забезпечення процесу підготовки і прийняття рішень. Висвітлення на веб-сайті ради (за адресою volorada.org.ua) інформації про діяльність виконавчого апарату районної ради.

18. Комп'ютеризована обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в раді.

19. Організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради.

20. Забезпечення зв'язку і обміну інформацією в режимі „електронної пошти” з обласною радою та сільськими і селищними радами.

 

ІІІ. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ.

 1. Підготовка юридичних матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради. Вивчення проектів рішень ради та висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам.
 2. Участь у доопрацюванні проектів рішень ради після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.
 3. Надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань.
 4. Забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ.
 5. Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради.
 6. Роз'яснення положень законодавства, які стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, окремих громадян.
 7. Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування, та надання  їх до обласної ради.

IV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     

        ДІЯЛЬНОСТІ  РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ.

 1. Здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі відповідно до діючого законодавства необхідних витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо.
 2. Здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради.
 3. Здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ І
ЗВ'ЯЗКІВ 3 ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ,
МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ.

 1. Підтримка регулярного зв'язку з  сільськими  і селищними радами, збір і узагальнення для керівництва ради, депутатів щотижневої інформації щодо основних заходів, які ними проводяться або відбуваються на території району.
 2. Аналіз тематики рішень сесій місцевих рад району, розробка аналітичних довідок і рекомендацій з цих питань.
 3. Розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування.
 4. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування. Аналіз діяльності конкретних органів місцевого самоврядування та надання консультативної, методичної і практичної допомоги сільським, селищним  радам з питань, віднесених до їх компетенції.
 5. Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

VI. ІНШІ ФУНКЦІЇ  ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАДИ.

 1. Підтримка зв'язків з виконавчим апаратом обласної ради, іншими органами влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району тощо.
 2. Підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адрес, посадових осіб, телефонів тощо.
 3. Підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, сільських та селищних голів, матеріалів з кадрових питань.
 4. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 5. Підготовка проектів розпоряджень голови ради.
 6. Підготовка проектів відповідей на листи поточної кореспонденції ради, забезпечення здійснення контролю за їх підготовкою та виконанням документів, що надходять до ради.
 7. Забезпечення діяльності комісій які створені та функціонують в виконавчому апараті ради.
 8. Виконання передбачених чинним законодавством заходів з військово-мобілізаційної підготовки і цивільної оборони.
 9.  Документальне обслуговування ради, її президії, постійних комісій, депутатських фракцій, груп.
 10. Ведення протоколів (і стенограм) засідань ради, її президії, нарад, прес-конференцій та інших заходів, в яких беруть участь керівництво та депутати ради.
 11. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам.
 12. Оформлення і розсилка в установленому порядку актів ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради.
 13. Організація діловодства в виконавчому апараті ради, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.
 14. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

VII. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ  ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАДИ.

 1. Виконавчий апарат ради очолює голова ради.

2.Працівники виконавчого апарату ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою ради відповідно до чинного законодавства.
3.Керуючий справами разом із начальниками відділів виконавчого апарату  ради:

  3.1. здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і несуть відповідальність за виконання завдань, покладених на підрозділи, розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують організованість у роботі і додержання трудової та виробничої дисципліни, організують ведення діловодства, взаємодію з іншими підрозділами апарату;

 3.2. забезпечують виконання доручень керівництва ради;

 3.3. беруть участь у нарадах у голови ради, засіданнях постійних комісій ради;

 3.4. відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників апарату, забезпечують розробку їх професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;

  3.5.  представляють відповідні відділи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

4. Інші працівники виконавчого апарату ради:

     4.1. забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством;

   4.2. на працівників виконавчого апарату ради поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов'язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції щодо роботи з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Розподіл обов'язків між головою ради та його заступником затверджується  розпорядженням  голови  ради.
 2. Порядок підготовки, розгляду та видання розпоряджень голови ради визначається окремою інструкцією, яка затверджується головою ради.
 3. Вимоги щодо порядку оформлення і внесення на розгляд ради проектів рішень сесій ради визначається Регламентом роботи районної ради, який затверджується районною радою.
 4. Порядок ведення діловодства в виконавчому апараті ради  визначається окремою інструкцією, яка затверджується головою ради.
 5. Організація роботи з листами та зверненнями громадян, особистого прийому громадян у виконавчому апараті  ради затверджується розпорядженням голови ради.
 6. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату ради затверджуються  головою   ради.

 

        Керуючий справами ради                                      О. ТРАЧУК