Проекти регуляторних актів

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ    

 Про порядок призначення  і   укладання

 контрактів  з  керівниками    підприємств,

 установ,   організацій,   що   перебувають

 у  спільній   власності   територіальних

 громад   району      

    Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  Кодексу законів про працю України та з метою вдосконаклення порядку призначення і укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, районна рада:

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити положення про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності   територіальних громад району ( додаток 1).
  2.  Затвердити типову форму контракту з керівником комунальної власності (додаток 2).
  3. Рішення сесії районної ради № 166 від 29 серпня 2001 року «Про порядок призначення та укладання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району» визнати таким, що втратило чинність.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Саланський А.М.).

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                           рішення Волочиської районної ради

                                                                           ________________________________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок укладання контрактів з керівниками підприємств,    установ, організацій, що перебувають

у спільної власності територіальних громад району

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги при прийнятті районною радою (далі - Органом управління майном) на роботу або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, керівників підприємств, установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад району.

1.2. Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.1995 № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього питання.

1.3. Дія цього Положення поширюється на посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів спільної власності територіальних громад району, управління якими здійснює районна рада.

 

2. Призначення на посаду, порядок укладення контракту

2.1. Призначення на посаду керівника підприємства, організації, установи - об'єкта спільної власності територіальних громад району (далі - Керівника) здійснюється за рішенням районної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова ради за погодженням з профільною комісією районної ради.

2.2. З керівниками підприємств, установ, організацій, призначеними районною радою на посади раніше, контракти можуть бути укладені або переукладені в установленому законом порядку.

2.3. Профільна комісія готує проект рішення районної ради з питання призначення Керівника, до якого додаються такі документи:

- особистий листок з обліку кадрів;

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

-  автобіографія;

- копія диплома про освіту;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного коду;

- копія трудової книжки;

- заява кандидата на посаду Керівника.

2.4. У разі подання Кандидатури галузевими структурними підрозділами районної державної адміністрації до документів передбачених пунктом 2.3. Положення, додається також:

- обґрунтування на посаду Керівника та характеристику на нього.

2.5. Після подання документів кандидат на посаду Керівника проходить співбесіду у голови районної ради або його заступника. Враховуючи рекомендації профільної комісії, районна рада приймає рішення про призначення Керівника. У випадках, передбачених законодавством, з ним укладається контракт за типовою формою (додається). Контракт укладається на термін від 1 до 5 років.

Один примірник контракту зберігається в районній раді, другий - у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.6. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін, викладеною у письмовій формі.

2.7. Протягом двох місяців до закінчення строку дії контракту він може бути продовжений (додаткова угода) або укладений на новий термін за згодою сторін.

2.8. При відсутності згоди районної ради чи Керівника на продовження контракту після закінчення строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

          2.9. У разі необхідності внесення змін та продовження на новий строк  до контракту, трудові відносини можуть продовжуватися після укладання додаткової угоди до контракту.

 

2.10. У разі тимчасової відсутності Керівника (відрядження, хвороба, відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник або інша особа, на яку наказом Керівника покладені відповідні обов’язки.

У разі неможливості видання Керівником наказу про виконання його обов’язків, покладання виконання обов’язків Керівника здійснюється розпорядженням голови районної ради.

          2.11. У разі звільнення з посади Керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, голова районної ради своїм розпорядженням призначає тимчасово виконуючого обов’язки Керівника на період до призначення Керівника в установленому чинним законодавством порядку.

          У розпорядженні голови районної ради вказуються умови оплати праці виконуючого обов’язки керівника.

 

3. Зміст контракту

3.1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, у якому передбачаються строки його дії, вимоги щодо ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальні), умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта.

3.2. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті і повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів господарської діяльності підприємства, установи, організації.

У контракті, за підсумками роботи, можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород.

3.3. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.4. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

3.5. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації Керівнику у разі дострокового припинення контракту з незалежних від нього причин.

 

4. Звільнення з посади, розірвання контракту

4.1. Контракт з керівником закладу,  підприємства, установи може бути розірвано:

  • на підставах, передбачених чинним законодавством України або самим контрактом;
  • у разі невиконання умов, зазначених у цього Порядку.

При розірванні контракту на підставах, передбачених контрактом, звільнення керівника підприємства проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про  працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.

 

4.2. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством України.

4.3. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України .

 

5. Застосування дисциплінарних стягнень

5.1. Враховуючи вимоги статей  147,1471  Кодексу законів про працю України про те, що дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право приймати на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) працівника, надати право голові районної ради накладати на Керівника стягнення у вигляді догани за порушення трудової дисципліни.

Своїм розпорядженням голова районної ради за порушення трудової дисципліни накладає дисциплінарне стягнення у вигляді догани, відповідно до Кодексу законів про працю України.

 

Заступник голови ради                                                 С. ПАЗЮК

 

                                                                                                     Додаток 2

                                                                           рішення Волочиської районної ради

                                                                           ___________________________________

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з  керівником комунальної власності

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                          (назва підприємства, установи, організації)

 

 „____”______________20____ року                                                                      м. Волочиськ

 

              Волочиська районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі голови районної ради __________________________________________ з однієї сторони та 

__________________________________________________ далі Керівник, з другого боку, склали  цей контракт про таке:

_______________________________________________________________наймається на посаду______________________________________________________________________

____________________________________________________________________на термін 

з «____»__________________  _____року  по «____»_____________________  _____року.

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

              1. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати поточне управління ______________________________________________________________________________, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за ______________________________________________________________________________майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

              2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником ______________________________________________________________________________та Органом управління майном.

              3. Керівник є повноважним представником__________________________________

під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків визначених статутом __________________________________________________, іншими нормативними актами.

              4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

              5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом____________________________________________________

та цим контрактом.

 

ІІ. ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН.

              6. Керівник здійснює поточне керівництво __________________________________

______________________, організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом ____________________________________________________________ та цим контрактом.

              7. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників, ефективності використання майна і прибутку.

              8. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління_____________________________________________________

та розпорядженням його майном.

            9. Орган управління майном:

                - надає інформацію на запит Керівника;

                  - звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним законодавства та умов контракту;

                 - організовує фінансовий контроль за діяльністю __________________________;

                  - здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за ____________________________________________________ майна.

 

              10. Керівник має право:

                  - діяти від імені ______________________________________________________

представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

                  - укладати господарські та інші угоди;

                  - видавати від імені __________________________________________ доручення;

                  - відкривати рахунки в банках;

                  - користуватися правом розпорядження коштів ___________________________;

                   - заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

                  - в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки    

обов’язкові  для всіх працівників ________________________________________________;

                  -  вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом __________________________________________________________ і цим контрактом до компетенції Керівника.

              11. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо укладання колективного  договору.

              12. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до законодавства. Керівник зобов’язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

              13. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом __________________________________, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями

_____________________________________________________________________________.

 

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА.

              14. За виконання обов’язків,  передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата  за рахунок коштів, призначених на ці цілі.

              Заробітна плата Керівника складається:

              - посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;

              - премії в розмірі _______ відсотків від посадового окладу;

              - доплати _______в розмірі _________ гривень (відсотків);

              - надбавки за інтенсивність праці та особистий характер роботи в розмірі ______ відсотків від посадового окладу.

              У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки і доплати скасовуються або зменшуються.

              15. Крім того, Керівникові з дозволу Органу управління майном  можуть виплачуватись:

           - винагорода за підсумками роботи за рік, відповідно до діючого статуту;

           - винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві статуту.

              16. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____ календарних днів. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

             Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділ на частини, тощо) за погодженням з Органом управління майном.

            17.Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

              18. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

              19. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 

V. ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  І  ДОПОВНЕНЬ  ДО  КОНТРАКТУ

ТА  ЙОГО  ПРИПИНЕННЯ.

              20. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

              21. Цей контракт припиняється:

                    - у разі закінчення терміну його дії;

                    - за згодою сторін;

                      - до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 23, 24 цього контракту;

                    - з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

              22. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії;

                  - у разі невиконання керівником обов’язків, покладених на нього цим контрактом, та статутних завдань;

                  - у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом;

                  - у разі невиконання установою зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

                  - у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків  установи;

                  - за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі  порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

              23. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

                  - у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та право Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яка може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

                  - у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

               24. Протягом двох останніх місяців строку дії контракту Сторони можуть укласти угоду про продовження терміну дії контракту на новий строк. Якщо угоду до закінчення дії контракту не буде укладено, контракт вважається припиненим.

 

VІ. ТЕРМІН  ДІЇ КОНТРАКТУ ТА  НШІ

УМОВИ КОНТРАКТУ.

              25. Цей контракт діє з „___”___________________20_____р. по

                    „___”_________________________20______р.

              26. Особливі умови контракту: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ.

              27. Відомості про підприємство, установу, організацію:

Повна назва __________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

              28. Відомості про Орган управління майном:

Волочиська районна рада

пл. Центральна, 1, м. Волочиськ

Голова районної ради __________________________________________________________

Службовий тел/факс ___________________________________________________________

              29. Відомості про Керівника:

Домашня адреса ______________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________________________________

Службовий телефон___________________________________________________________

Паспорт _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Керівник органу управління майном

______________________________

 

_________________

підпис

«____» ______________ ________ року

 

МП

 

 

Керівник комунального підприємства

__________________________________

 

____________________

підпис

«______»_______________ _________ року

 

МП