Розпорядження № 57 від 25.05.2015 року

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 25.05.2015  року № 57

м. Волочиськ

Про початок перевірки, перед­баче­ної 

Зако­ном України «Про очи­щен­ня влади»

      Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення пере­вірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених час­тинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очи­щення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р:

1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 закону (далі – перевірка), щодо посадових осіб  районної ради (крім виборних посад), визначивши 02 червня  2015 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити загальний відділ районної ради відповідальним за проведення перевірки.

3. Юридичному відділу районної ради забезпечити надання юридичних консультацій та роз’яснень з пи­тань, що виникатимуть під час проведення зазначеної перевірки.

4. Загальному відділу районної ради забезпечити ознайомлення посадових осіб, зазначених у пункті 1 цього розпо­рядження, у тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних та додатко­вих відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних від­пустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку тощо) з даним розпорядженням.

5. Особам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку перевірки подати до загального відділу районної ради власно­ручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та про згоду на проходження перевірки і оприлюд­нення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 563.

6. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподан­ня ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 закону, є підставою для звільнення із займаної посади.

7. Організаційному відділу районної ради оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті у день його прийняття. У триден­ний термін після одержання заяви від особи, яка проходить перевірку, забез­печувати розміщення на офіційному веб-сайті інформації про початок проход­ження перевірки, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови ради                                                           С. ПАЗЮК